Visit us

SUNDAY

9AM Bible Study | 10:30AM Worship | 6PM Worship & Bible Study


WEDNESDAY

5PM Fellowship Meal | 6PM Prayer Meeting & Bible Study | 7PM Worship Choir Practice